Soutěž Facebook

Pravidla Facebook soutěže na Slevokup.cz


Dne 15.01.2021 bude na Facebook účtu Slevokup.cz

https://www.facebook.com/slevokupcz

zveřejněn příspěvek se soutěžní otázkou. Soutěžící, kteří na ni odpoví do komentářů, budou zařazeni do soutěže. Do soutěže se může
soutěžící zapojit kdokoliv až do jejího skončení dne 14. února 2021 do 23 hodin 59 minut.

Plná pravidla
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Facebook soutěže Slevokupu na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Pořadatelem soutěže je:
Společnost Kiwicode group s.r.o. U půjčovny 953/4, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha

2. Termín a místo konání soutěže:
Soutěž probíhá od 15. ledna 2021 do 14. února 2021 do 23 hodin 59 minut. (dále jen
„doba konání soutěže“) na území České republiky.

3. Soutěžící:
Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“). Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4. Účast v soutěži a určení výherce:
Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže odpoví na soutěžní
otázku do komentáře pod soutěžní příspěvek publikovaný na FB stránce Slevokup.cz.

Vítězi se stanou tři soutěžící, kteří uvedou správnou odpověď a budou náhodně vybráni. Vyhodnocení soutěže proběhne do týdne od ukončení soutěže.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:
Cena pro výherce je následující:

1. Prvnímu výherci bude předána odměna mobilní telefon značky Apple iPhone 12 Pro 256GB v barvě Spacegray.

2. Druhý výherce si bude moci vybrat na našem e-shopu tři kusy chytrých hodinek https://www.slevokup.cz/fitness-hodinky-watch-pro-x5-s-gps/ s barvami dle libosti.

3. Třetí výherce si bude moci vybrat na našem e-shopu jeden kus chytrých hodinek https://www.slevokup.cz/fitness-hodinky-watch-pro-x5-s-gps/ s barvou dle libosti.

Výherci budou oznámeni na Facebook stránce v komentářích pod soutěžním příspěvkem a budou požádáni o předání kontaktních údajů pro zaslání výhry.
Pokud do tří dnů výherce nezareaguje, bude výhra postoupena dalšímu v pořadí. Pokud se výhru nepodaří předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra
pořadateli soutěže.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže
výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

7. Závěrečná ustanovení
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Facebook. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli elektronické sociální síti Facebook, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

Soutěžící účastnící se soutěže musí splňovat veškerá pravidla použití elektronické sociální sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil vykazuje známky nekalého či podvodného
jednání (např. duplicitní Facebookový účet). Pořadatel soutěže si vyhrazují právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil odporuje pravidlům
elektronické sociální sítě Facebook. Facebookový profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci
(především funkčnost sítě).

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Praze dne 10. ledna 2021.

Design šablony vytvořil Shoptetak.cz & Tomáš Hlad.